การใช้งาน POSPOS Developer API

8 มกราคม 2021
การใช้งาน POSPOS Developer API

การเรียกใช้งาน POSPOS Developer (0.3)

POSPOS มี APIs ให้นักพัฒนาเรียกใช้ได้หลักๆ ดังนี้

 • Transaction API
 • Stock API
 • Member API
 • Sell-Credit API

API จะมี 3 Licenses

 • Trial (เรียกไม่เกิน 1 ครั้ง/ชม.)
 • Registered (เรียกไม่เกิน 10 ครั้ง/ชม. - Smart Package ขึ้นไป)
 • Business (เรียกไม่เกิน 100 ครั้ง/ชม. - มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

การขอ API Key

 • ผู้ขอ Key จะต้อง Login ด้วย POSPOS Shop Owner (เจ้าของร้าน)
 • ก๊อบปี้ Token Key จากหน้า Shop/Developer Setting แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ทาง support@pospos.co
 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ Token Key ให้เป็น API Key ส่งกลับไปที่ผู้ขอผ่านอีเมล

 

การเรียกใช้งาน API

 • เรียกใช้ผ่าน RESTful API พร้อมแนบ API Key มากับ Http Header
 • ผู้ใช้งานต้องรักษา Key ไว้ให้ดี หากมีการใช้งานเกิน Quota ระบบจะยกเลิก Keys และ บริการโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขของแต่ละ POSPOS Subscription 

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน API ผ่าน Postman

API: Get Transactions


Call to feed payment transactions. The number of transactions is set by duration attached in the string query.

Example: Transactions between 2021-01-06T17:00:00.000Z to 2021-01-08T16:59:59.999Z

*URL (HTTP GET)
https://go.pospos.co/developer/api/transactions?page=1&limit=200&start=2021-01-06&end=2021-01-08
 
*String Query
page : {page_offset}
limit : {transaction limit per request}
start : {begin date and time}
end : {end date and time}
current_buyer : {optional value is boolean}
 
*Header
apikey: {YOUR_API_KEY}
 

API: Get All Products-Stock


Call to feed all product stock information in array. 

*URL (HTTP GET)
https://go.pospos.co/developer/api/stock
 
*Header
apikey: {YOUR_API_KEY}
 

API: Get Product Stock by Id


Call to get all information of specific product including stock - by product id

*URL (HTTP GET)
https://go.pospos.co/developer/api/stock/{product_id}
 
*Header
apikey: {YOUR_API_KEY}

 

API: Get All Members


Call to feed all members. 

*URL (HTTP GET)
https://go.pospos.co/developer/api/member
 
*String Query
page : {page_offset}
limit : {member limit per request}
 
*Header
apikey: {YOUR_API_KEY}
 
 

API: Get Sell-Credit


Call to feed all credit sell (ค้างจ่าย). 

*URL (HTTP GET)
https://go.pospos.co/developer/api/credit?{string query}
 
*String Query
page : {page_offset}
limit : {limit per request}
period : {ALL | OUT_OF_PERIOD | IN_OF_PERIOD}
status : {paid | pending}
 
*Header
apikey: {YOUR_API_KEY}
 
 
 
We are working hard to publish more APIs.
:)