ERP งานฝ่ายขาย (Sales)

19 กรกฎาคม 2021
ERP งานฝ่ายขาย (Sales)

 

 • เชื่อมต่อข้อมูลกับทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้า บัญชี และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ออก "ใบเสนอราคา" และส่งลูกค้าได้ง่าย ทั้งรูปแบบเอกสารไฟล์ PDF, ส่ง Email จากระบบ และสั่งพิมพ์ 
 • ออก "ใบสั่งขาย" จาก "ใบเสนอราคา" ได้ทันที
 • สร้างข้อมูลลูกค้าตอนขายได้ง่าย ทั้งจากระบบกลางหรือสร้างใหม่
 • คำนวณราคาขายและภาษีอัตโนมัติ
 • กำหนดราคามาตรฐาน ราคาเฉพาะกลุ่มสินค้า หรือ เฉพาะกลุ่มลูกค้า
 • ตรวจสอบราคาขายไม่ให้ต่ำกว่าทุน
 • ระบุส่วนลดตามกลุ่มและประเภทลูกค้า
 • กำหนดและตรวจสอบวงเงินเครดิตลูกค้า
 • ระบุส่วนลดที่ท้ายบิลหรือแยกรายการ
 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้หลายระดับ
 • กำหนดสิทธิให้พนักงานขายแต่ละคน เข้าถึงเฉพาะเอกสารซื้อขายของตัวเอง ในขณะที่หัวหน้าสามารถมองเห็นทั้งหมด
 • กำหนดขั้นตอนการขออนุมัติได้ไม่จำกัด และเลือกระบุผู้อนุมัติแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงผู้อนุมัติแทน
  โดยเลือกระบุเป็นช่วงเวลา
 • สามารถส่งสินค้า และเลือกออกใบแจ้งหนี้ฉบับเต็มหรือบางส่วนจากใบสั่งขาย
 • บันทึกการรับสินค้าและออกใบลดหนี้
 • รายงานสรุปการขาย, การส่งสินค้า และการรับสินค้าคืน