ERP งานฝ่ายผลิต (MRP)

19 กรกฎาคม 2021
ERP งานฝ่ายผลิต (MRP)
  • ออกใบสั่งผลิต
  • รองรับการผลิตทั้งแบบ Made to Stock และ Made to Order
  • กำหนด BOM (Bill of Materials) ได้หลายระดับ
  • กำหนด Work Center และ Routing ได้ไม่จำกัด
  • วางแผนการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบได้ง่าย
  • ติดตามการเบิกวัตถุดิบและการขายของระหว่างคลังได้
  • รองรับการเบิกวัตถุดิบระหว่างการผลิต
  • กำหนดระยะเวลาในการผลิตได้ง่ายในแต่ละขั้นตอน
  • คำนวณต้นทุนได้ครอบคลุมหลายปัจจัย เช่น ค่าวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง และต้นทุนแฝง
  • รองรับการจัดการงานที่อยู่ระหว่างการผลิต WIP (Work in Process)