ERP งานฝ่ายบัญชี (Accounting)

19 กรกฎาคม 2021
ERP งานฝ่ายบัญชี (Accounting)
 • สร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งซื้อและใบสั่งขาย
 • แสดงข้อมูลการกระทบยอดบัญชี (การ Match ตัวเลขบนหัวเอกสาร)
 • สร้างลูกหนี้และเจ้าหนี้
 • วางบิลและสั่งพิมพ์ใบวางบิล
 • บันทึกการรับและจ่ายเงิน (เงินสด, เช็คและเงินโอน)
 • สั่งพิมพ์ใบเสร็จ
 • พิมพ์จ่ายใบเช็คจ่าย หนังสือรับรองภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • บันทึกเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้า และควบคุมการหักเงินมัดจำ
 • บันทึกจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้า และควบคุมการหักเงินมัดจำ
 • แสดงรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับบัญชีลูกหนี้ (ทะเบียนคุมลูกหนี้,รายงานเช็คคืน, ลูกหนี้คงค้าง , วิเคราะห์อายุลูกหนี้, ภาษีขาย, ทะเบียนคุมการรับเงิน, ทะเบียนคุมเช็ครับและควบคุมเงินมัดจำ)
 • แสดงรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับบัญชีเจ้าหนี้ (ทะเบียนคุมเจ้าหนี้, เจ้าหนี้คงค้าง, วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้, รายงานภาษีซื้อ, ทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย, ทะเบียนคุมเช็คจ่าย)